תקנון אתר PTNETO

 1. קריאת התקנון מהווה תנאי לגלישה באתר PTNETO.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 3. התכנים באתר ניתנים כשירות לגולשי האתר אך ללא כל התחייבות לדיוקם ונכונותם. הסתמכות על התכנים הנה באחריות הגולש בלבד. הגולש מצהיר בזאת כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר.
 4. באתר מופיעים ויופיעו תכנים שיווקיים, קישורים ופרסומות. אין האתר אחראי לתכנים שלהם או להתקשרות בין הגולשים למפרסמים או לכל צד אחר, גם אם הוא מודע להתקשרויות אלה.
 5. בהצטרפות כחבר ו/או לרשימת התפוצה ו/או במסירת פרטי התקשרות בפניות לאתר דרך הטפסים המופיעים בו ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, ו/או בפנייה לבעלי עסקים ו/או לכל גורם אחר באמצעות האתר, אתם מסכימים שנשמור את פרטיכם ו/או את פרטי הפניות שלכם, במאגר הנתונים שלנו, ונשלח לכם מידע (חדשות, עדכונים, מאמרים, פרסומות, מבצעים וכו').
 6. בהצטרפות כעסק, עצמאי, חברה וכדומה, לאינדקס העסקים ו/או כבעלי מיניסייט, אתם מסכימים שנשמור את פרטיכם ו/או את פרטי הפניות אליכם באמצעות האתר מכל גורם, במאגר הנתונים שלנו, ונשלח לכם מידע כאמור בסעיף 5 לעיל.
 7. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר את בקשתכם להצטרף, להסיר, ו/או לשנות כל פרט בכל עת, וזאת מבלי לידע אתכם או לנמק מדוע עשה זאת.
 8. כמו כן, בעלי האתר רשאים בכל עת, לשנות את תנאי ההתקשרות איתכם, ללא הודעה מוקדמת, כולל דרישה לתשלום עבור שירותים שניתנו ללא תשלום עד למועד השינוי (כגון: מיניסייט, פרסום באנרים, קופונים ושירותים נוספים שניתנים וינתנו ע"י האתר).
 9. האתר רשאי בכל עת, וללא מתן כל הסבר, להסיר, לשנות או להוסיף כל תוכן מכל סוג שהוא, והא גם לא מתחייב להמשיך או לחדש תכנים או מדורים קיימים או אחרים.
 10. כל תגובה או תוכן שמפרסמים גולשים, עסקים או כל גורם אחר בכל דרך שהיא באתר, הינם על אחריותם בלבד, והם ישאו בכל נזק שיגרם לכל צד שהוא, כולל צד ג' בגין כל פרסום, כולל פיצוי מלא לאתר ובעליו בגין כל נזק, הוצאות או פסק דין כנגד האתר ובעליו, כולל תביעת לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת.
 11. הגולשים באתר מתחייבים לעדכן באופן מיידי את האתר ובעליו, בגין כל פרסום או תוכן מכל סוג שהוא באתר, שנראה להם פוגעני או לא ראוי.
 12. האתר חרת על דיגלו סובלנות, דרך ארץ וחשיבה חיובית. לכן, הגולשים באתר מתבקשים ומתחייבים לנהוג באופן תרבותי והוגן כלפי כל צד.
 13. כל התכנים המופעים באתר לרבות תמונות, כתבות ואף תכני צד ג' המופיעים בו, הנם קניינו הבלעדי של האתר ומוגנים בזכויות יוצרים. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בתכני האתר, כגון העתקה, צילום וכדומה, ללא אישור מבעלי האתר.
 14. האתר רשאי להפסיק פעילותו ו/או לשנותה בכל עת וללא הודעה מוקדמת ואין הוא אחראי בגין כל נזק שיגרם עקב פעולה כאמור.
 15. הגולש יהיה אחראי לשפות את האתר ו/או מי מטעמו לרבות צדדים אחרים כנגד כל הפסד, נזק, או הוצאה הנובעים באופן ישיר או עקיף משימוש בשירות האתר לרבות מעשה או מחדל של הגולש.
 16. הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
 17. האתר רשאי לגבות תשלומים בגין שירותים הניתנים על ידו, ו/או להעמיד תנאים נוספים על התקנון לגבי שירותים ספציפיים.
 18. האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא יישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין.
 19. השירותים המוצגים באתר מוצעים לך כמו שהם והאתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע, יהיה זמין בכל עת, מאובטח וללא טעויות או שיתאים לדרישותך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.
 20. האתר עשוי להיעזר בחברות שונות שיספקו לו ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. המידע הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הגולש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 21. דיני מדינת ישראל יחולו בכל הקשר לפעילות האתר. כל סכסוך הקשור לאתר ידון אך ורק בבית משפט בפ"ת.

אנחנו עושים מאמצים רבים לאתר את בעלי הזכויות בכל התמונות המגיעות אלינו. אם זיהיתם יצירה שיש לכם זכויות בה, אנא פנו אלינו: [email protected]

הנגשת האתר - קיים פטור מלהנגיש אתר זה. לצורך קבלת עזרה בתפעול האתר ו/או בשירותים המפורסמים בו ניתן לפנות למספר טלפון 054-2537544 (ינון).